آبستنی

آبستنی nədir, Farsca nə məna gəlir, Farsca آبستنی nə mənasıdır? Farsca - Farsca

[ بِ تَ ] (حامص) حَبَل. (دهار).
حمل. باروری. بار:
ترا پنج ماهست از آبستنی
از این نامور بچهٔ رستنی.فردوسی.
زآبستنی تهی نشوی هرگز
هرچند روزروز همی
زایی.ناصرخسرو.

- امثال:

آبستنی نهان بود و زادن ...


Farsca - Farsca lüğətdə Farsca آبستنی sözünün Farsca mənası nədir? Farsca dilindəki آبستنی sözünün Farsca dilindəki mənasını yuxarıda oxuya bilərsiniz.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful